Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อท้องถิ่น (https://macaonews.org/covid-19/health-bureau) รายงานว่า

สื่อทางการ(https://www.news.gov.hk/eng/index.htmlและ https://www.info.gov.hk/gia/general/) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อทางการ(https://www.news.gov.hk/eng/index.htmlและ https://www.info.gov.hk/gia/general/) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อทางการ(https://www.news.gov.hk/eng/index.htmlและ https://www.info.gov.hk/gia/general/) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อท้องถิ่น (https://www.saipantribune.com/index.php/) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานแรงาน ณ เมืองฮ่องกง แจ้งปรับเวลาให้บริการ

TOP