Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เยี่ยมร้านอาหารไทยเขตเกาลูน

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เยี่ยมร้านอาหารไทย

ทางการฮ่องกงประกาศข้อกำหนดสำหรับผู้เดินทางเข้าฮ่องกง

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงร่วมกิจกรรมทำบุญและการตรวจสุขภาพ

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง พบกับนายจ้างบริษัท Thai Zone Limited 

TOP