Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขออวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน 2021

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng/index.html) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

 สื่อท้องถิ่น (https://macaonews.org/) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

           สื่อท้องถิ่น (https://macaonews.org/macao-covid-19-vaccinations) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อทางการ( https://www.news.gov.hk/engและ https://www.info.gov.hk/gia/general/) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

อทางการ( https://www.news.gov.hk/engและ https://www.info.gov.hk/gia/general/) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

       สื่อทางการ (https://www.info.gov.hk/gia/general/) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

TOP