Skip to main content

หน้าหลัก

การศึกษา

การศึกษา

                  การศึกษาในฮ่องกงส่วนใหญ่มีแบบอย่างมาจากสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นระบบของอังกฤษ เด็ก ๆ จะต้องเข้าเรียนตั้งแต่อายุหกขวบจนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยม

                  การศึกษาระดับอนุบาลในฮ่องกงสำหรับเด็กอายุสามถึงหกขวบ โรงเรียนอนุบาลที่ไม่แสวงหากำไรในท้องถิ่นเข้าร่วมแผนการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล รัฐบาลอุดหนุนเงินโดยตรง โรงเรียนภาครัฐส่วนใหญ่ใน6ปีหลักและการศึกษาขั้นพื้นฐานรอง6ปี เหล่านี้ประกอบด้วยรัฐบาลที่ดำเนินงานโดยตรงจากรัฐบาลและ

ช่วยโรงเรียนที่โดยทั่วไปทำงานโดยทางศาสนาหรือการกุศลองค์กรอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลและจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหรือโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ยังมีเงินอุดหนุน (DSS) โรงเรียนโดยตรงซึ่งสามารถคิดค่าธรรมเนียมและรับการอุดหนุนของรัฐบาลตามการลงทะเบียนและโรงเรียนเอกชนที่ลงทุนด้วยตนเองเป็นการให้ทางเลือกแก่ผู้ปกครอง  

การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา:

                    รัฐบาลให้บริการการศึกษาฟรี 12 ปีในระดับประถมและมัธยมปลาย เด็กทุกคนผ่านโรงเรียนภาครัฐ รัฐบาลให้เงินสมทบเต็มรูปแบบสำหรับหลักสูตรเต็มเวลาที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาสำหรับการศึกษาในกลุ่มที่ 3 เพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรหลัก

เดือนกันยายน ๒๐๑๘, มีเด็กนักเรียนจำนวน ๓๐๑,๘๙๑ คนลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาภาครัฐ จำนวน ๔๕๖ แห่ง และนักเรียน จำนวน ๒๕๕,๔๒๕ คน ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมภาครัฐ จำนวน ๓๙๒ แห่ง  โดยทั่วไปเมื่อมีอายุ 18 ปี   ก่อนจะจบการศึกษาระดับมัธยม นักเรียนทุกคนจะต้องสอบรวมและจะได้รับประกาศนียบัตรของระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนที่มี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนของรัฐซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลโดยตรง โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน/โรงเรียนที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ และโรงเรียนเอกชนซึ่งดำเนินการโดยองค์กรทางศาสนา โรงเรียนเหล่านี้อยู่ภายใต้แนวทางของหลักสูตรที่จัดทำโดยสำนักการศึกษา โรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนภายใต้โครงการเงินช่วยเหลือโดยตรงและโรงเรียนนานาชาติอยู่นอกระบบนี้ และอาจเลือกใช้หลักสูตรที่แตกต่างกันโดยสอนภาษาอื่น ๆ รัฐบาลยังคงมีนโยบาย “การสอนภาษาแม่” โดยโรงเรียนใช้ภาษากวางตุ้งเป็นสื่อการสอน มีการศึกษาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซึ่งโรงเรียนมัธยมเน้น “ความรู้สองทางและสามภาษา” โดยสนับสนุนให้เพิ่มการพูดภาษาจีนกลาง

การบริการด้านการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีน (NCS)

                     : รัฐบาลให้โอกาสสำหรับเด็กที่มีสิทธิเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลทั้งหมดเท่าเทียมกัน รวมถึงเด็กที่พูดภาษาจีนไม่ได้  โดยไม่คำนึงถึงการแข่งขัน รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในช่วงต้นของการรวมกัน ของนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาจีน (โดยเฉพาะนักเรียนชนกลุ่มน้อย) อำนวยความสะดวกในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาท้องถิ่นและเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีน  EDB ให้บริการด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาจีน และสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารของโรงเรียนครูและผู้ปกครอง

การศึกษาหลังจากชั้นมัธยมศึกษา :

ฮ่องกงจัดให้มีแนวการศึกษาหลังระดับมัธยมที่หลากหลาย มีคุณภาพและยืดหยุ่นในการเข้าและออกของนักเรียนที่จบการศึกษา มีสถาบันการศึกษาระดับมัธยมที่ได้รับรางวัลระดับท้องถิ่น จำนวน 21 แห่ง, สถาบันการศึกษาซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากภาคประชาชน จำนวน 9 แห่ง และอื่นๆที่เป็นการจัดหาเงินทุนเอง จำนวน 12 แห่ง

การศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ:

                       คณะมนตรีการฝึกอบรมวิชาชีพ (VTC) เป็นหน่วยงานด้านกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ระบบการศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพและวิชาชีพที่ครอบคลุม (VPET) การศึกษาและการฝึกอบรมระดับมืออาชีพ (VPET) สำหรับผู้ที่เรียนในโรงเรียนและผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ มีทั้งแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา หลักสูตรที่นำเสนอผ่านสมาชิกของ VTC สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ตั้งแต่หลัง3ถึงระดับปริญญา ระดับ, ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ประยุกต์, การออกแบบ, วิศวกรรม, โรงแรม,การให้บริการและการท่องเที่ยว, การดูแลเด็ก, ผู้สูงอายุและชุมชน บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ พื้นที่การศึกษาอื่นๆ รัฐบาลแนะนำชุดของมาตรการเพื่อส่งเสริม VPET. มาตรการเหล่านี้, ดำเนินการผ่าน VTC,รวมถึงโครงการฝึกอบรมและสนับสนุนนักบินรวมทั้ง

โครงการนักบินเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนมืออาชีพส่วนหนึ่ง-เวลาโครงการซึ่งมีค่าเล่าเรียนเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนเป็นมืออาชีพตามที่กำหนดสาขาวิชาของการก่อสร้างวิศวกรรมและเทคโนโลยี

                         ฮ่องกงมีมหาวิทยาลัยสิบเอ็ดแห่ง ได้แก่

                              – The University of Hong Kong ก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงแห่งแรกของเมืองในช่วงต้นยุคอาณานิคมในปี 1911

                              – The Chinese University of Hong Kong ก่อตั้งขึ้นในปี 2506 เพื่อเติมเต็มความต้องการสำหรับมหาวิทยาลัยที่สอนโดยใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก

                              – มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮ่องกง

                             – City University of Hong Kong.

                             – มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกง

                             – มหาวิทยาลัยแบ๊บติสต์ฮ่องกง

                             – มหาวิทยาลัย Lingnan

                            – Education University of Hong Kong

                            – มหาวิทยาลัยเปิดแห่งฮ่องกง  

                           – มหาวิทยาลัย Hong Kong Shue Yan

                          – มหาวิทยาลัย Hang Seng แห่งฮ่องกง

                                                                                                                                        …………………


3260
TOP