Skip to main content

หน้าหลัก

กฏหมายแรงงาน

กฏหมายแรงงานของประเทศ

 สิทธิแรงงาน

            ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายแรงงานในฮ่องกง พระราชบัญญัติการว่าจ้างแรงงานเป็นส่วนสำคัญของกฎหมายแรงงานในฮ่องกงซึ่งกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการคุ้มครองการจ้างแรงงานและผลประโยชน์ของลูกจ้างนานาประการ ครอบคลุมถึงผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

 พระราชบัญญัติการว่าจ้างแรงงาน มาตรา 57

             กำหนด • สัญญาจ้างงาน • ค่าจ้าง • วันหยุด • วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง • การลาประจำ ปีที่ได้รับค่าจ้าง • เงินชดเชยยามเจ็บป่วย • การคุ้มครองเมื่อตั้งครรภ์ • ค่าชดเชยการออกจากงาน • การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานเป็นระยะเวลานาน • การยกเลิกสัญญาจ้างงาน • การยกเลิกสัญญาการจ้าง • การคุ้มครองการเลือกปฏิบัติต่อการต่อต้านสหภาพแรงงาน

ค่าจ้างของลูกจ้าง

              นายจ้างควรจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ในกรณีทั่วไปไม่ควรเกิน 7 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง หรือหลังยกเลิกสัญญาจ้างงานของลูกจ้าง

ค่าจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงในงานก่อสร้างอาคาร

              หากลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงในงานก่อสร้างอาคารยังไม่ได้รับค่าจ้าง ผู้รับเหมาหลักต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างสองเดือนแรกที่คงค้าง ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงควรแจ้งให้ผู้รับเหมาหลักทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 60 วันหลังครบกำหนดการจ่ายค่าจ้าง

 ความปลอดภัยในการทำงาน

              การรับประกันว่าทุกคนจะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานซึ่งปราศจากความเสี่ยงและอันตรายเป็นสิ่งสำคัญ

              -ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ในการรับมือกับความเครียดซึ่งเกิดจากการทำงาน

              -ปฎิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงาน

              -เรียนรู้การปฐมพยาบาลในที่ทำงาน

              -สูบบุหรี่ในที่ซึ่งจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

              -ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ถูกต้อง

              -หลีกเลี่ยงการเดินบนพื้นเปียก

              -ควรเพิ่มความระมัดระวังและใส่ใจความปลอดภัยในการทำงานเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสวมชุดประจำชาติ

 การติดต่อ

             คลินิกสุขภาพในการทำงาน 2343 7133 (Kwun Tong)3543 5701(Fanling)

             ร้องเรียนเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำาน โทร 2542 2172

             สอบถามเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน โทร 2559 2297

การเก็บรักษาเอกสารการจ้างงาน

              ก่อนที่จะรับข้อเสนอในการจ้างงาน ลูกจ้างควรทราบข้อมูลประจำตัวของนายจ้าง ตลอดจนทำความเข้าใจและเห็นชอบในข้อสัญญาจ้างงาน ลูกจ้างควรเก็บรักษาเอกสารการจ้างงานไว้เพราะสามารถช่วยคุ้มครอง สิทธิการจ้างงานของตน เอกสารการจ้างงานมีประโยชน์ในการคุ้มครอง สิทธิการจ้างงานของท่านเอง ทั้งยังสามารถ ช่วยสนับสนุนข้อเรียกร้องในการจ้างงาน หากเกิดกรณีพิพาทระหว่างท่านกับนายจ้าง

 การเลือกงาน

              ไม่แนะนำให้รับงานอันตราย เช่น งานก่อสร้างงานควบคุมเครื่องจักรกลหนัก งานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีเว้นแต่ได้รับการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ ในงานดังกล่าว

วันหยุดทั่วไปและวันหยุดตามกฏหมาย

                ★ ทุกวันอาทิตย์

                ★ วันแรกของเดือนมกราคม

                ★ วันปีใหม่ทางจันทรคติ

                ★ วันที่สองของปีใหม่ทางจันทรคติ

                ★ วันที่สามของปีใหม่ทางจันทรคติ

                ★ เทศกาลเช็งเม้ง

                ★ วันกู๊ดฟรายเดย์

                ★ วันถัดจากวันกู๊ดฟรายเดย์

                ★ วันจันทร์อีสเตอร์

                ★ วันแรงงาน

                ★ วันวิสาขบูชา

                ★ เทศกาลไหว้ขนมจ้าง

                ★ วันสถาปนาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

                ★ วันถัดจากเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงของจีน

                ★ วันชาติจีน

                ★ เทศกาลเชิ่งเหยิง

                ★ เทศกาลที่กลางวันสั้นที่สุดในฤดูหนาวของจีน หรือวันคริสต์มาส(นายจ้างเป็นผู้

                  เลือก)

                ★ วันแรกของสัปดาห์หลังวันคริสต์มาส

หมายเหตุ: ★ วันหยุดทั่วไป✿ วันหยุดตามกฎหมาย


3630
TOP