Skip to main content

หน้าหลัก

ข้อมูล ด้านแรงงาน

ข้อมูลด้านแรงงาน

ฮ่องกง

กำลังแรงงาน  ณ 10/2019 – 12/2019

   

ประชากร

7,500.7

กำลังแรงงาน (‘000)   (11/2019-1/2020

3, 925.5  

ผู้มีงานทำ (‘000)   

3, 803.2  

ผู้ว่างงาน (‘000)   

122.3  

Underemployment rate (%)   

1.2 

     

 

https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/so200.jsp

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน

                      กฎหมายและมาตรฐานแรงงาน: รัฐบาลฮ่องกงปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของลูกจ้างรวมถึงดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสุขภาพผ่านโครงการกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุม, และใช้อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ILCs) ตามที่ท้องถิ่นอนุญาต ซึ่งสิ้นปี 2561 รัฐบาลฮ่องกงได้มีอนุสัญญาจำนวน 31 ฉบับ (ILCs) เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมถึงภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน

                     สภาพการทำงาน : กฎหมายการจ้างงานจัดทำกรอบสำหรับรหัสการจ้างงานที่ครอบคลุม มีการควบคุมการจ่ายค่าจ้าง การยกเลิกสัญญาจ้างงาน และการดำเนินงานของหน่วยงานการจ้างงาน ฯลฯ กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่าง ๆ เช่นวันหยุดพักผ่อนวันหยุดตามกฎหมายโดยได้รับค่าจ้าง การป้องกันการคลอดบุตร และการคุ้มครองการจ้างงานนอกจากนี้ กฎหมายยังให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่เข้าร่วมในกิจกรรมของสหภาพแรงงาน การจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างที่จ่ายเงินซ้ำซ้อนและการจ่ายเงินระยะยาวแก่ลูกจ้างที่ทำงานนานซึ่งถูกไล่ออกหรือลาออกเนื่องจากสุขภาพไม่ดีหรืออายุมาก เป็นต้น ลูกจ้างที่มีการค้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า การไม่ได้รับเงินชดเชยสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีและ / หรือวันหยุดตามกฎหมายจากนายจ้างที่มีหนี้สินมาก อาจยื่นขอเงินชดเชยจากการคุ้มครองค่าจ้างของกองทุนล้มละลายได้ ซึ่งกองทุนได้รับเงินทุนส่วนใหญ่โดยการจัดเก็บประจำปีจากการลงทะเบียนใบรับรองทางธุรกิจ

                     กฎการจ้างงานของเด็ก ห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีทำงานในทุกภาคเศรษฐกิจ ภายใต้ข้อจำกัด การคุ้มครองบางข้อ เด็กอายุ 13 และ 14 ปี อาจทำงานที่ไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรม

                     กฏระเบียบการจ้างงานของคนหนุ่มสาว (ภาคอุตสาหกรรม) ควบคุมชั่วโมงการทำงานและเงื่อนไขการจ้างงานของคนหนุ่มสาวอายุ 15 ถึง 17 ปี ในกิจการอุตสาหกรรม เช่น คนหนุ่มสาวไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวันและ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และห้ามทำงานล่วงเวลา

                    การตรวจด้านแรงงาน ผู้ตรวจด้านแรงงานของกรมแรงงานจะตรวจสอบสถานที่ทำงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานต่างๆเพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ของแรงงานในท้องถิ่นและแรงงานนำเข้า

                    สหภาพทางการค้าและความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม: คนฮ่องกงมีสิทธิและเสรีภาพในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพการค้า ช่วงท้ายปี 2018 มีสหภาพการค้าจำนวน 908 แห่งที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายสหภาพทางการค้า ประกอบด้วยสหภาพลูกจ้าง 846 แห่ง สมาคมนายจ้าง 13 แห่งองค์กรรวมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 38 แห่ง และสหภาพทางการค้า 11 แห่ง

                     การตัดสินข้อร้องเรียน: การตัดสินข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่เกิดในฮ่องกง มีขั้นตอนที่รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายน้อยและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการย่อยพิจารณาค่าสินไหมทดแทนการจ้างงานของกรมแรงงานวินิจฉัยการเรียกร้องสิทธิภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน กฏหมายว่าด้วยค่าแรงขั้นต่ำและสัญญาจ้างงานส่วนบุคคล  การร้องเรียนแต่ละครั้งที่คณะกรรมการพิจารณาต้องเกี่ยวข้องกับผู้ร้องเรียนไม่เกิน 10 รายสำหรับจำนวนเงินไม่เกิน $ 8,000 ต่อผู้ร้อง การร้องเรียนที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ดังกล่าว จะเป็นหน้าที่ของศาลแรงงาน ซึ่งอยู่ภายใต้ศาลยุติธรรมโดยจะจัดการกับการร้องเรียนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดสัญญาการจ้างงานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของกฎหมายการจ้างงาน กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำหรือกฎหมายเกี่ยวกับการฝึกงาน

                     ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน: มีการตรวจสอบและการบังคับใช้กฏหมาย ให้การศึกษาและฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม ตลอดจนความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง  หน่วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยของกรมแรงงาน โดยพยายามลดอุบัติเหตุจากการทำงานและป้องกันโรคจากการทำงานและโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อปกป้องความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ้างในที่ทำงาน ภายใต้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและกฎหมายโรงงานและอุตสาหกรรม มีการจัดทำข้อบังคับจำนวน 32 ชุดเพื่อครอบคลุมกิจกรรมที่อันตรายต่าง ๆ ในโรงงาน อาคารและวิศวกรรม

                      บริการด้านการจ้างงาน: กรมแรงงานให้บริการจัดหางานที่ครอบคลุมและไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้หางานและนายจ้างผ่านศูนย์จัดหางาน 13 แห่ง มีศูนย์จัดหางาน 3 แห่งสำหรับอุตสาหกรรม การจัดเลี้ยง  ขายปลีกและก่อสร้าง มีศูนย์ประมวลผลตำแหน่งงานว่าง, ศูนย์บริการการจ้างงานทางโทรศัพท์, เว็บไซต์บริการจัดหางานแบบโต้ตอบ (iES) (www.jobs.gov.hk) และแอปพลิเคชั่นมือถือ รวมถึงเทอร์มินัลการค้นหาตำแหน่งว่างที่ตั้งอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆทั่วทั้งภูมิภาค ผู้หางานอาจใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น หน่วยค้นหาตำแหน่งงานว่าง โทรศัพท์ เครื่องแฟกซ์และคอมพิวเตอร์ใน Job Centre เพื่อให้กระบวนการหางานเสร็จสมบูรณ์

                       ความช่วยเหลือด้านการจ้างงานสำหรับผู้พิการ:  หน่วยคัดเลือกตำแหน่งของกรมแรงงานให้บริการช่วยเหลือด้านการจ้างงานพิเศษสำหรับผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างงานแบบเปิดรวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา, การได้ยินผิดปกติ, ความบกพร่องทางร่างกาย, การเจ็บป่วยเรื้อรัง, ความผิดปกติทางจิต, ความผิดปกติของผู้ที่มีอาการของออทิสติก, ความบกพร่องทางสติปัญญา, ปัญหาการเรียนรู้เฉพาะและความผิดปกติ สมาธิสั้น

                      ค่าแรง: กฎหมายว่าด้วยค่าแรงขั้นต่ำได้จัดตั้งระบบค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งมีพื้นที่ปกป้องค่าจ้างของลูกจ้างระดับรากหญ้าจากค่าแรงที่ต่ำเกินไปโดยไม่สร้างความเสียหายต่อตลาดแรงงานของฮ่องกง มีความยืดหยุ่น คำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันหรือก่อให้เกิดการสูญเสียที่สำคัญในงานที่มีรายได้น้อย อัตราค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายได้เพิ่มขึ้นเป็น 37.5 เหรียญฮ่องกงต่อชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานในฮ่องกง (ไม่รวมพนักงานของรัฐบาลเช่นเดียวกับนักศึกษาฝึกงานนักศึกษาทำงานประสบการณ์ คนงานที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยค่าแรงขั้นต่ำ) อยู่ที่ $ 17,500 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เทียบกับพฤษภาคม – มิถุนายน 2017

 

   (Labour Department Home Page address: http://www.labour.gov.hk)


2520
TOP