Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมวันแรงงาน ประจำปี 2564 New

-สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng ) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

คำเตือน

คำเตือน

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng และ https://www.info.gov.hk/gia/general ) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng ) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng ) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

TOP