Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อทางการ(https://www.news.gov.hk/eng/index.htmlและ https://www.info.gov.hk/gia/general/) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง New

สื่อท้องถิ่น (https://www.saipantribune.com/index.php/) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานแรงาน ณ เมืองฮ่องกง แจ้งปรับเวลาให้บริการ

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขออวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน 2021

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng/index.html) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

 สื่อท้องถิ่น (https://macaonews.org/) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

TOP