Skip to main content

หน้าหลัก

ปัญหาที่ส่งผลต่อการจ้างแรงงานไทย

ปัญหาที่ส่งผลต่อการจ้างแรงงานไทย

                   1. ปัญหาด้านคุณภาพของแรงงาน เช่น การไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนกวางตุ้งหรือภาษาอังกฤษกับนายจ้าง การขาดทักษะฝีมือในการทำงานบ้าน ปัญหาสุขภาพ การปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงานที่ทำสภาพความเป็นอยู่

                   2. ปัญหาเกี่ยวกับนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย เช่น นายจ้างมอบหมายงานไม่ตรงกับข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ปัญหาการจ่ายค่าจ้างไม่ตรงตามกำหนด

                   3. นโยบายภาครัฐในการจ้างแรงงานต่างชาติที่จำกัดการนำเข้าในสาขา วิชาชีพต่างๆ


1207
TOP