Skip to main content

หน้าหลัก

รายได้ส่งกลับ

รายได้ส่งกลับ

         – ปีงบประมาณ 2563 แรงงานในฮ่องกง/มาเก๊า/เครือรัฐหมู่เกาะมาเรียน่าเหนือ ประมาณ 17,100 คน ประมาณการรายได้ส่งกลับจำนวน 5,625 ล้านบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 469 ล้านบาท

         – ปีงบประมาณ 2562  แรงงานในฮ่องกง/มาเก๊า/เครือรัฐหมู่เกาะมาเรียน่าเหนือ ประมาณ 17,130 คน ประมาณการรายได้ส่งกลับจำนวน 4,629 ล้านบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 385 ล้านบาท

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563


1093
TOP