Skip to main content

หน้าหลัก

ระบบกฏหมาย

ระบบกฎหมายของฮ่องกง

                       ระบบกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมและความเป็นอิสระของศาลยุติธรรม  กรอบรัฐธรรมนูญสำหรับระบบกฎหมายนั้นถูกบัญญัติไว้โดยกฎหมายพื้นฐานที่ออกโดยสภาประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หลักการของ ‘หนึ่งประเทศสองระบบ’ ระบบกฎหมาย HKSAR ซึ่งแตกต่างจากของจีนแผ่นดินใหญ่ยึดตามกฎหมายทั่วไปซึ่งเสริมด้วยกฎเกณฑ์ การออกกฎหมายทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ใน HKSAR นั้นสามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ Hong Kong e-Legislation (https://www.elegislation.gov.hk)

                        กฎหมายใน HKSAR: กฎหมายที่บังคับใช้ใน HKSAR รวมถึง:

                         (1) กฎหมายพื้นฐาน

                         (2) กฎหมายระดับชาติที่ระบุไว้ในภาคผนวก III ของกฎหมายพื้นฐานที่บังคับใช้กับ HKSAR

                        (3) กฎหมายรวมถึงกฎหมายทั่วไปและกฎแห่งความยุติธรรมที่มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 1997 ยกเว้นกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายพื้นฐานหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติของ HKSAR และ

                        (4) กฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติของ HKSAR  เป็นกฎหมายระดับชาติซึ่งเกี่ยวข้องด้านการป้องกัน การต่างประเทศ และเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่นอกขอบเขตเอกราชของ HKSAR อาจมีการระบุไว้ในภาค                                       ผนวก 3 ของกฎหมายพื้นฐานสำหรับการบังคับใช้ใน HKSAR ปัจจุบันมีกฎหมายระดับชาติจำนวน 13 ฉบับ ที่อยู่ในภาคผนวก 3 ของกฎหมายพื้นฐาน

ด้านตุลาการ:

                       เป็นพื้นฐานของระบบกฎหมายของฮ่องกงที่สมาชิกของศาลยุติธรรมเป็นอิสระจากหน่วยงานบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ศาลยุติธรรมในฮ่องกงประกอบด้วยศาลอุทธรณ์สุดท้าย

ศาลสูง (ซึ่งรวมถึงศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้น) ศาลแขวง (ซึ่งรวมถึงศาลครอบครัว) ศาลว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ศาลดินแดนศาลผู้พิพากษา (ซึ่งรวมถึงศาลเยาวชนและครอบครัว) ศาลไต่สวนชันสูตรพลิกศพ ศาลแรงงาน ศาลคดีเรียกร้องความเสียหายขนาดเล็ก(ศาลคดีมโนสาเร่) และศาลคดีอนาจาร

กรมยุติธรรม:

                     กรมยุติธรรมกำกับดูแลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะผู้บริหารและเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐบาล เลขานุการมีความรับผิดชอบสูงสุดในการดำเนินคดีความผิดทั้งหมดใน HKSAR ประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกฎหมาย 5 หน่วย ได้แก่

                    1. สำนักงานเลขานุการยุติธรรม

                    สำนักงานเลขานุการยุติธรรมให้การสนับสนุนทางกฎหมายและการบริหารในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือเลขานุการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้บริหารและสภานิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมกฎหมายหรือการตอบคำถามของสภานิติบัญญัติ เพื่อสร้างความมั่นใจในการได้รับการสรุปในประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน ช่วยเหลือในการวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการเตรียมคำกล่าวและการตอบสนองทางด้านกฎหมาย

                    2. กองการฟ้องร้อง

                        มีบทบาทในการพิจารณาคดีและการอุทธรณ์ในนามของ HKSAR เพื่อให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวน และอาจใช้ดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาว่าจะนำคดีไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีอาญาใน HKSAR หรือไม่ นอกจากนี้ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอกฎหมายอาญา

                    3. กองนโยบายกฎหมาย

                    มีหน้าที่เหมือนเป็นฝ่ายเลขานุการของผู้พิพากษาโดยให้การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนโยบายทางกฎหมายทั้งหมดที่รัฐบาลพิจารณา ให้คำปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมระบบกฎหมายวิชาชีพ กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายพื้นฐานการพัฒนารัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งและกฎหมายของจีนแผ่นดินใหญ่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งให้บริการด้านการวิจัยและสนับสนุนงานเลขานุการต่อคณะกรรมาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

                      4. กองกลาง

                      ให้คำแนะนำด้านกฎหมายแพ่ง ร่างสัญญาการค้าและแฟรนไชส์แก่รัฐบาลและดำเนินคดีทางแพ่ง อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยในนามของรัฐบาล ร่วมทีมผู้ไกล่เกลี่ยกับหน่วยอนุญาโตตุลาการของกองนโยบายกฎหมาย ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับสถานะของฮ่องกงในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านกฎหมายและการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีสำนักงานยุทธศาสตร์ระงับข้อพิพาทจัดตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2559 รับผิดชอบการประสานงานโดยรวมของการไกล่เกลี่ยงานอนุญาโตตุลาการ และทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

                      5. กองร่างกฎหมาย

                      มีหน้าที่ร่างกฎหมายเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ กฎหมายทั้งหมดที่เสนอโดยรัฐบาลและให้การสนับสนุนทางวิชาชีพแก่สำนักนโยบายตลอดกระบวนการนิติบัญญัติ นอกจากนี้รับผิดชอบในการปรับปรุงและเผยแพร่กฎหมายของ HKSAR

                      6. กองกฎหมายระหว่างประเทศ

                       ให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ นักกฎหมายในแผนกนี้มีส่วนร่วมในการเจรจาข้อตกลงกับเขตอำนาจศาลอื่น ๆ และจัดการการร้องขอไปและจาก HKSAR สำหรับความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ

                       8. กองพัฒนาและบริหาร

                       ให้การสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่รวมถึง

รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทางการเงิน การฝึกอบรม บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จัดทำโดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้บริหารรวมถึงผู้จัดการบัญชีและเจ้าหน้าที่แปล เจ้าหน้าที่ห้องสมุด บุคลากรด้านไอที เลขานุการ เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออื่น ๆ

legal_system.pdf

 

 


4601
TOP