Skip to main content

หน้าหลัก

 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดกิจกรรมเพื่อการคุ้มครองแรงงานไทย ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม  

                  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดกิจกรรมเพื่อการคุ้มครองแรงงานไทย ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

                ๑. จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจุดนัดพบแรงงาน ที่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เขตเสิ่งหว่าน โดยรับรายงานตัวสำหรับแรงงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านที่เดินทางมาทำงานครั้งแรก       ในฮ่องกง รับปรึกษาแนะนำปัญหาจากการทำงาน การลงทะเบียนเป็นนักศึกษามสธ./กศน.  โดยได้นัดหมายเวลาล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดในสถานที่ให้บริการ มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนและหลังใช้บริการ รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการรับบริการ

         ๒. เยี่ยมแรงงานไทย สวนสาธารณะ(สวนเล็กและสวนใหญ่เก๋าหล่งเส่ง) เขตเกาลูน โดยแนะนำการต่อวีซ่าทำงาน เร่งรัดการยื่นต่อพาสปอร์ตที่หมดอายุ การดูแลและ                                 การตรวจสุขภาพ แจกคูปองตรวจสุขภาพ การเดินทาง  กลับไทย การคิดเงินค่าทำงานนาน เป็นต้น


119
TOP