Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจุดนัดพบแรงงาน ที่สำนักงานแรงงานฯ เขตเสิ่งหว่าน

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๑๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐- ๑๖.๐๐ น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจุดนัดพบแรงงาน ที่สำนักงานแรงงานฯ เขตเสิ่งหว่าน โดยรับรายงานตัวสำหรับแรงงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านที่เดินทางมาทำงานครั้งแรกในฮ่องกง รับปรึกษาแนะนำปัญหาจากการทำงาน การลงทะเบียนเพื่อตรวจสุขภาพ  โดยได้นัดหมายเวลาล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดในสถานที่ให้บริการ มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร  ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนและหลังใช้บริการ รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการรับบริการ


65
TOP