Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดให้บริการจุดนัดพบอาสาสมัครแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ สำนักงานแรงงานฯ เขตเสิ่งหว่าน ฮ่องกง

            ด้วยวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐- ๑๖.๐๐ น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดให้บริการจุดนัดพบอาสาสมัครแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ สำนักงานแรงงานฯ เขตเสิ่งหว่าน โดยรับรายงานตัวสำหรับแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านที่เดินทางมาทำงานครั้งแรกในฮ่องกง รับปรึกษาปัญหาในการทำงาน แจ้งข่าวสารแรงงาน แนะนำการศึกษากศน./ มสธ. แจกคู่มือการทำงานในฮ่องกง คูปองตรวจสุขภาพ และแจกแอลกอฮอร์เจล โดยมีผู้มารับบริการจำนวน ๒๒ คน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเขื้อโควิด-19 โดยให้ผู้มารับบริการนัดหมายเวลาล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดในการให้บริการ มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการรับบริการ

 


43
TOP