Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้ออกเยี่ยมและสังเกตการณ์การรวมกลุ่มและพบปะกันของแรงงานไทยในวันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔

เนื่องด้วยทางการฮ่องกงยังคงเข้มงวดกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจ ตักเตือนประชาชนตามสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนหนาแน่น  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงได้ออกเยี่ยมและสังเกตการณ์การรวมกลุ่มและพบปะกันของแรงงานไทยในวันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะ (สวนเล็กและสวนใหญ่เก๋าหล่งเส่ง) เขตเกาลูน โดยได้ทักทายและอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันเชื้อโควิด-19  ของทางการฮ่องกงอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างงาน / ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย พร้อมนี้ได้แจกแอลกอฮอร์เจลแบบพกพาแก่แรงงานด้วย


69
TOP