Skip to main content

หน้าหลัก

-สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng ) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

-สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng ) แจ้งว่า ทางการฮ่องกงโดยสำนักงานแรงงานและสวัสดิการ (The Labour & Welfare Bureau) ชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ให้แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (FDHs) ทั้งหมดได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ภาคบังคับเพื่อตัดหนทางการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในชุมชน เนื่องจากมีกรณีแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์กลายพันธุ์ N501Y โดยไม่ทราบแหล่งที่มาของการติดเชื้อทั้งนี้ แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติมีประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่มีหน้าที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งผู้สูงอายุและเด็ก นอกจากนี้ การทดสอบภาคบังคับยังใช้กับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุบ้านพักคนพิการและบ้านพักคนชรา โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือสถานะทางการฮ่องกงขอให้แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติทุกคนรับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อปกป้องสุขภาพของตนเองและของครอบครัวนายจ้างและคนอื่น ๆ และเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจเชื้อเป็นประจำในอนาคต นายจ้างควรส่งเสริมและช่วยเหลือให้ลูกจ้างรับการฉีดวัคซีน เช่น ให้พักผ่อนเพียงพอหลังการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ กรมแรงงานและกรมตรวจคนเข้าเมืองกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติได้รับวัคซีนในการยื่นขอต่อสัญญาจ้างในอนาคต หากเกิดกรณีไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติสามารถขอรับการช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนสำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้เช่นเดียวกับคนฮ่องกง  

 

 


24
TOP