Skip to main content

หน้าหลัก

ทางการฮ่องกงขยายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมออกไปอีก ๑๔ วัน

สื่อทางการ (https://www.info.gov.hk/gia/general/)  แจ้งว่า ทางการฮ่องกงประกาศขยายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมออกไป ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกรณีนำเข้าและการฟื้นตัวของการติดเชื้อภายในประเทศ มาตรการที่ประกาศสรุปได้ ดังนี้

  ๑.๑) ธุรกิจจัดเลี้ยง /บาร์และผับ ยังคงดำเนินการตามข้อกำหนดเดิมต่อไป

  ๑.๒) สถานที่ที่ยังคงใช้ข้อกำหนดเดิม ได้แก่

                  ก. โรงอาบน้ำ

                  ข. สถานที่ที่เป็นห้องปาร์ตี้ หรือห้องเช่าเพื่อการชุมนุมทางสังคม

                  ค. สถานประกอบการ หรือคลับหรือไนท์คลับ

                  ง. สถานประกอบการคาราโอเกะ

                  จ. สถานที่เล่นไพ่นกกระจอก และ

                  ฉ. เรือสำราญ

  ๑.๓) ปรับความจุของผู้โดยสารในเรือสำราญจากร้อยละ ๕๐ เป็นร้อยละ ๗๕ ของความจุตามปกติ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

  ๑.๔) สถานที่อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ๑.๒) ยังคงใช้ข้อกำหนดที่มีอยู่เดิม สามารถเปิดให้บริการได้หากปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องจัดเตรียมให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ PCR ทุก ๑๔ วัน หรือฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ที่ครบถ้วน

  ๑.๕) ยังคงใช้บทกำหนดโทษเดิมสำหรับผู้ที่รับผิดชอบในการประกอบธุรกิจจัดเลี้ยงและผู้จัดการสถานที่ พนักงานหรือลูกค้าที่ทำการประกาศเท็จหรือให้ข้อมูลเท็จ รวมถึงการรวมกลุ่มคนที่ต้องห้ามและการไม่สวมหน้ากากอนามัย

  ๑.๖) การรวมกลุ่มเว้นแต่จะได้รับการยกเว้น ยังคงห้ามรวมกลุ่มเกิน ๔ คนในที่สาธารณะ ในร้านอาหารหรือธุรกิจการจัดเลี้ยงและสถานที่ตามที่กำหนด

  ๑.๗) ทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในสถานที่ที่กำหนดและในที่สาธารณะทั้งหมด ยกเว้นสถานที่สาธารณะกลางแจ้งในสวนสาธารณะในชนบทและพื้นที่พิเศษที่กำหนดตามกฎหมาย Country Parks 

  ๑.๘) ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นๆ ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูงหากติดเชื้อโควิด-19 ให้ฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันตนเองก่อนจะมีการแพร่ระบาดใหญ่ต่อไป

  ๑.๙ กำหนดให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันมือถือ “LeaveHomeSafe” (LHS) ก่อนเข้าสถานที่ตามที่กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กลายพันธ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔


11
TOP