Skip to main content

หน้าหลัก

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงาน

ภารกิจ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง

ภารกิจและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

                  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์  แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวงเพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่

                1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

                2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง

                3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ

                4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์

                5. กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

                6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

                7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย

                8. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ 

                9. วิจัยและพัฒนาด้านแรงงาน

               10. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง

                 มีหน้าที่และภารกิจ ดังนี้

                 1. คุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการทำงานของแรงงานไทย ในฮ่องกง มาเก๊า และเครือรัฐหมู่เกาะมาเรียนาเหนือ โดย

                     1.1 ดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือแรงงานไทยให้ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                    1.2 การตรวจสอบสัญญาการจ้างงานเพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และสิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้างและตามกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดไว้

                    1.3 การตรวจเยี่ยมการทำงาน สภาพการจ้าง สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทย

                    1.4 รับเรื่องร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ และเจรจาไกล่เกลี่ย เมื่อเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและแรงงานไทย รวมถึงเป็นตัวแทนของแรงงานไทยในการดำเนินคดีต่างๆ หรือ เมื่อแรงงานไทยถูกล่วงละเมิดสิทธิ

                    1.5 ดำเนินการช่วยเหลือส่งแรงงานไทยกลับประเทศในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย รวมถึงกรณีแรงงานไทยผิดกฎหมายถูกจับและเนรเทศ

                    1.6 ประสานงานจัดหาที่พักฉุกเฉินแก่แรงงานไทยที่นายจ้างให้ออกจากงานกระทันหัน หรือลาออกเอง และอยู่ระหว่างรอการเดินทางกลับประเทศ

                     1.7 ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการทำงานรวมถึงกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ในฮ่องกง มาเก๊า และเครือรัฐหมู่เกาะมาเรียน่าเหนือ                  

                     1.8  การเยี่ยมแรงงานไทยตามเรือนจำ สถานกักกัน  โรงพยาบาล เป็นต้น

                     1.9  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้แรงงานไทยได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

                2. การส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานในฮ่องกง มาเก๊าและเครือรัฐหมู่เกาะมาเรียนาเหนือ

                     2.1 ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง บริษัทจัดหางานในการรับหรือดำเนินการให้แรงงานไทยเข้ามาทำงาน

                     2.2  การประสานงานกับบริษัทจัดหางานท้องถิ่น เพื่อทราบความต้องการแรงงานของนายจ้าง และการสำรวจความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น

                3. ประสาน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ รายงานสถานการณ์แรงงานและข้อมูลการจ้างงานสถานการณ์การจ้างงานและผลกระทบอันจะส่งผลต่อการจ้างแรงงานไทย

                4.  จัดตั้งทีมอาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง มาเก๊าและเครือรัฐหมู่เกาะมาเรียนาเหนือ เพื่อออกเยี่ยมแรงงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้กำลังใจและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่แรงงานใหม่ทั้งในฮ่องกง และมาเก๊า

                 5. เป็นศูนย์จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของ กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

                 6. เป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฮ่องกง (มสธ. ฮ่องกง) รับลงทะเบียนนักศึกษา บริการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดสนามสอบ และประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษา

                  7. ดำเนินการจัดกิจกรรม / โครงการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่แรงงานไทยในด้านต่างๆ  เช่น อบรมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน อบรมภาษาจีนกวางตุ้งการใช้คอมพิวเตอร์โครงการยกระดับฝีมือของพ่อครัว เช่น หลักสูตรการประกอบอาหารไทย การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี เป็นต้น

                  8. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับชุมชนไทย ในฮ่องกง และ มาเก๊า เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เทศกาลต่างๆ

                  9. ดำเนินตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง อาทิ เช่น ติดตามคนไทยที่สูญหายในฮ่องกง การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก การให้ความช่วยเหลือแก่ แรงงานไทย  ผู้ถูกจับกุม (โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง) ด้วยการเยี่ยมเยียน หรือส่งข่าวให้ญาติ (หากประสงค์)

                 10.ประสานงานให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่แรงงานไทย รวมถึงร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ

 

                                                                                        ……………………………………………

 


1757
TOP