Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ประจำปี 2564

ด้วยวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564  เวลา 9.45 – 17.00 น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง  จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ประจำปี 2564 ในส่วนของพื้นที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  รุ่นที่ 1 ณ  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นายตุลย์ ไตรโสรัส เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมมอบโล่ห์และประกาศณียบัตรแก่อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศดีเด่นประจำปี 2563   แก่นางสาวอำมะราภรณ์ เพชรกอง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ เพื่อพัฒนาความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายแรงงานในการประสานงานให้ความช่วยเหลือเพื่อนแรงงานที่ประสบปัญหาด้านแรงงาน  ช่วยประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่แรงงาน  ซึ่งมีวิทยากรจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ นายอธิ ดิษฐอำนาจ บรรยายในหัวข้อ  “การให้บริการงานกงสุล” ร้อยตรีเสนิส พัฒนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร  ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การให้บริการงานศุลกากร”  นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว หัวหน้าสำนักงานแรงงานฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับ “ภารกิจของกระทรวงแรงงานและบทบาทหน้าที่อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ”  นางฐิตารีย์ ดวงแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานแรงงานฯ ให้ความรู้ ใน หัวข้อ ” การประกันสังคมตามมาตรา 33 ,39 และ 40 / การใช้สิทธิสวัสดิการของรัฐเมื่อเดินทางกลับไทย  และทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานฯร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตามกฎหมายแรงงาน การยื่นรับรองสัญญาจ้างงาน นโยบายของกรมตรวจคนเข้าเมืองในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 และกิจกรรมกลุ่มเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติกิจกรรม   ให้บริการ ณ จุดนัดพบ ทั้งนี้ การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่น สแกนตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร ทุกคนสวมหน้ากากตลอดเวลาที่รับการอบรม เป็นต้น

 

https://hongkong.mol.go.th/news/update-thai-labour-news-on-12-1-2021


87
TOP