Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมออกจุดบริการอาสาสมัครแรงงานเคลื่อนที่ ณ ศูนย์  Lok Sin Tong เขตเกาลูน

                                      วันที่  19 มกราคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงได้จัดกิจกรรมออกจุดบริการอาสาสมัครแรงงานเคลื่อนที่ ณ ศูนย์  Lok Sin Tong          เขตเกาลูนซิตี้ ซึ่งมีผู้มารับบริการ ได้แก่ การรายงานตัวการมาทำงานในฮ่องกง การขอคูปองตรวจสุขภาพ  การขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานฯลฯ รวมจำนวน  51  ราย

 


64
TOP