Skip to main content

หน้าหลัก

สกุลเงินและ อัตราการแลกเปลี่ยน

 

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

 สกุลเงิน : ดอลลาร์ฮ่องกง

1 ดอลลาร์ฮ่องกง  ซื้อถัวเฉลี่ย เท่ากับ 3.9659 บาท

                              ขายถัวเฉลี่ย เท่ากับ 4.0539 บาท

ข้อมูล: วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563


198
TOP