Skip to main content

หน้าหลัก

แนวโน้มและโอกาสของแรงงานไทย

 

แนวโน้มและโอกาสของแรงงานไทย

                      เนื่องจากทางการฮ่องกงมีนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างชาติ ดังนั้นสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานฮ่องกงต้องการและแรงงานไทยสามารถเข้าไปทำงานในฮ่องกงจึงได้แก่ อาชีพในภาคบริการ ได้แก่  

                     (1)  พนักงานประกอบอาหาร ซึ่งจะจ้างได้ตามโควต้ากรมตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง ซึ่งมีอัตราค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ ประมาณ 16,500 เหรียญฮ่องกง  นายจ้างจัดสวัสดิการที่พัก อาหาร ค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ ให้ ซึ่งผู้จะเข้าไปทำงานได้นั้นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำ 2 ปี และมีใบรับรองการผ่านงาน สามารถสื่อสารภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนกลางได้

                     (2)  พนักงานนวดสปา ซึ่งสถานประกอบการมักต้องการแรงงานไทยที่มีบัตรอนุญาตให้อยู่ในฮ่องกงเป็นการถาวร ซึ่งมีอัตราค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 15,000 เหรียญฮ่องกง  นายจ้างจัดสวัสดิการที่พัก อาหาร ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ ให้ โดยผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงานและมีใบรับรองการผ่านงาน มีบุคลิกดี สามารถสื่อสารภาษาจีนกวางตุ้ง หรือภาษาจีนกลางได้

                     (3)  ผู้ช่วยแม่บ้าน สัญญาจ้างผู้ช่วยแม่บ้านที่ลงนามตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (2021)เป็นต้นไป นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 4,630 เหรียญฮ่องกง และค่าอาหารไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,173 เหรียญฮ่องกง จากสถิติของกรมตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกงจะเห็นได้ว่า แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านไทยมีจำนวนลดลงตามลำดับ แม้ว่าฮ่องกงจะนำเข้าผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติเพิ่มขึ้น และตลาดแรงงานฮ่องกงจะมีความต้องการผู้ช่วยแม่บ้านไทยอยู่มากก็ตาม เนื่องจากแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านไทยส่วนใหญ่มีฝีมือประกอบอาหาร มีอัธยาศัยดี เรียนรู้ภาษากวางตุ้งได้เร็ว    ซึ่งบริษัทจัดหางานแจ้งว่าในปัจจุบันไม่สามารถจัดส่งผู้ช่วยแม่บ้านไทยได้ตามความต้องการของนายจ้างชาวฮ่องกง


779
TOP