Skip to main content

หน้าหลัก

ปัญหาทั่วไปของแรงงานไทย

ปัญหาทั่วไปของแรงงานไทย

                แรงงานไทยในฮ่องกง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน ซึ่งมีจำนวนประมาณกว่า 95% ปัญหาที่ผู้ช่วยแม่บ้านไทยในฮ่องกงมักประสบได้แก่

                 1. ปัญหาด้านคุณภาพของแรงงาน เช่น การไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนกวางตุ้งหรือภาษาอังกฤษกับนายจ้าง การขาดทักษะฝีมือในการทำงานบ้าน ปัญหาสุขภาพ การไม่ทราบกฎระเบียบด้านการจ้างงานการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงานที่ทำสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยขึ้นอยู่กับสภาพการจ้างและสถานภาพของนายจ้าง ในกิจการร้านอาหารหรือร้านค้า นายจ้างจัดที่พักให้แก่ลูกจ้างซึ่งมักจะพักรวมกัน สำหรับผู้ช่วยแม่บ้านนั้นบทบัญญัติว่าด้วยการจ้างงานของฮ่องกงกำหนดว่าลูกจ้างจะต้องพักอยู่กับนายจ้าง จากสภาพอาคารที่พักอาศัยของฮ่องกงมีขนาดเล็ก บางครอบครัวที่มีฐานะพอสมควรนายจ้างก็อาจจะจัดห้องพักส่วนตัวให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้าน แต่ในบางครอบครัวนายจ้างอาจจัดให้พักร่วมกับสมาชิกครอบครัว หรือกั้นห้องให้พักต่างหาก

                 2. ปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การเรียกเก็บค่าบริการจัดหางานของบริษัทจัดหางานเกินกว่ากฎหมายกำหนด เป็นต้น

                 3. ปัญหาเกี่ยวกับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย เช่น นายจ้างมอบหมายงานไม่ตรงกับข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ปัญหาการจ่ายค่าจ้างไม่ตรงตามกำหนด

                      แรงงานไทยส่วนใหญ่มักพบปะและดำเนินกิจกรรมร่วมกันในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุด ที่เกาลูนซิตี้ เขตเกาลูน และที่เขตว่านจ๋าย เขตฮ่องกง ซึ่งเป็นย่านที่มีร้านอาหารไทยและขายสินค้าไทยจำนวนมาก


688
TOP