Skip to main content

หน้าหลัก

สวัสดิการแรงงานไทย

สวัสดิการแรงงาน

            ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายแรงงานในฮ่องกง พระราชบัญญัติการว่าจ้างแรงงานเป็นส่วนสำคัญของกฎหมายแรงงานในฮ่องกงซึ่งกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการคุ้มครองการจ้างแรงงานและผลประโยชน์ของลูกจ้างต่างๆ ครอบคลุมถึงผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

             พระราชบัญญัติการว่าจ้างแรงงาน มาตรา 57

             กำหนด • สัญญาจ้างงาน • ค่าจ้าง • วันหยุด • วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง • การลาประจำ ปีที่ได้รับค่าจ้าง • เงินชดเชยยามเจ็บป่วย • การคุ้มครองเมื่อตั้งครรภ์ • ค่าชดเชยการออกจากงาน • การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานเป็นระยะเวลานาน • การยกเลิกสัญญาจ้างงาน • การยกเลิกสัญญาการจ้าง • การคุ้มครองการเลือกปฏิบัติต่อการต่อต้านสหภาพแรงงาน

              ค่าจ้างของลูกจ้าง

              นายจ้างควรจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ในกรณีทั่วไปไม่ควรเกิน 7 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง หรือหลังยกเลิกสัญญาจ้างงานของลูกจ้าง

               ค่าจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงในงานก่อสร้างอาคาร หากลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงในงานก่อสร้างอาคารยังไม่ได้รับค่าจ้าง ผู้รับเหมาหลักต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างสองเดือนแรกที่คงค้าง ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงควรแจ้งให้ผู้รับเหมาหลักทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 60 วันหลังครบกำหนดการจ่ายค่าจ้าง

              ความปลอดภัยในการทำงาน การรับประกันว่าทุกคนจะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานซึ่งปราศจากความเสี่ยงและอันตรายเป็นสิ่งสำคัญ

                -ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ในการรับมือกับความเครียดซึ่งเกิดจากการทำงาน

                -ปฎิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงาน

                -เรียนรู้การปฐมพยาบาลในที่ทำงาน

                -สูบบุหรี่ในที่ซึ่งจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

                -ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ถูกต้อง

                -หลีกเลี่ยงการเดินบนพื้นเปียก

                -ควรเพิ่มความระมัดระวังและใส่ใจความปลอดภัยในการทำงานเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสวมชุดประจำชาติ

              วันหยุดทั่วไปและวันหยุดตามกฏหมาย

                ★ ทุกวันอาทิตย์

                ★✿ วันแรกของเดือนมกราคม

                ★✿ วันปีใหม่ทางจันทรคติ

                ★✿ วันที่สองของปีใหม่ทางจันทรคติ

                ★✿ วันที่สามของปีใหม่ทางจันทรคติ

                ★✿ เทศกาลเช็งเม้ง

                ★ วันกู๊ดฟรายเดย์

                ★ วันถัดจากวันกู๊ดฟรายเดย์

                ★ วันจันทร์อีสเตอร์

                ★✿ วันแรงงาน

                ★ วันวิสาขบูชา

                ★✿ เทศกาลไหว้ขนมจ้าง

                ★✿ วันสถาปนาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

                ★✿ วันถัดจากเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงของจีน

                ★✿ วันชาติจีน

                ★✿ เทศกาลเชิ่งเหยิง

                ✿ เทศกาลที่กลางวันสั้นที่สุดในฤดูหนาวของจีน หรือวันคริสต์มาส(นายจ้างเป็นผู้

                  เลือก)

                 ★ วันแรกของสัปดาห์หลังวันคริสต์มาส

              หมายเหตุ: ★ วันหยุดทั่วไป✿ วันหยุดตามกฎหมาย


663
TOP