Skip to main content

หน้าหลัก

ตลาดแรงงานไทย

แนวทางการขยายตลาดแรงงานในฮ่องกง

        ปัจจุบันรัฐบาลฮ่องกงมีนโยบายเปิดรับแรงงานต่างชาติเฉพาะผู้มีทักษะฝีมือเท่านั้น จึงเป็นการยาก

ที่จะขยายตลาดแรงงานในสาขาอื่น แต่สำหรับในตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านนั้น รัฐบาลฮ่องกงยังเปิดโอกาสให้มีการการนำเข้าอย่างเสรี แต่ปรากฏว่าผู้ช่วยแม่บ้านไทยมีจำนวนน้อยไม่พอแก่ความต้องการของนายจ้างชาวฮ่องกง บริษัทจัดหางานของฮ่องกงจึงหันไปนำเข้าผู้ช่วยแม่บ้านจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งมีจำนวนมากกว่า ซึ่งจากผลการดำเนินการของสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงเพื่อขยายตลาดแรงงานของไทยประกอบกับ ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากที่ประชุมบริษัทจัดหางานในเดือนมกราคม 2550 ทำให้สามารถสรุปได้ว่า หากกระทรวงมีนโยบายส่งออกแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านไทยไปฮ่องกง ก็อาจพิจารณาดำเนินการ 

        (1)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อดีและศักยภาพของตลาดแรงงานฮ่องกงในการรองรับผู้ช่วยแม่บ้านไทย

        (2)  รวบรวมรายชื่อบริษัทจัดหางานไทยที่มีศักยภาพและเชื่อถือได้ในการจัดส่งออกแรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน ให้แก่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงเพื่อประสานแจ้งให้บริษัทจัดหางานของฮ่องกงทราบ 

        (3)  จัดประชุมร่วมระหว่างบริษัทจัดหางานของฮ่องกงและบริษัทจัดหางานของไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายตลาดแรงงานไทย 

        (4)  จัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบเร่งรัดเกี่ยวกับการดูแลคนชรา การนวดเพื่อสุขภาพ และการทำอาหาร เน้นให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความชำนาญ สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยออกประกาศนียบัตรรับรองผู้ผ่านการทดสอบฝีมือ ทั้งนี้เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านไทยให้เหนือกว่าและสามารถได้รับค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่าผู้ช่วยแม่บ้านชาติอื่น

        (5)  ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายช่วงเวลาในการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า


96
TOP