Skip to main content

หน้าหลัก

ตลาดแรงงานไทย

ตลาดแรงงานไทย

               ปัจจุบันรัฐบาลฮ่องกงมีนโยบายเปิดรับแรงงานต่างชาติเฉพาะผู้มีทักษะฝีมือเท่านั้น สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน รัฐบาลฮ่องกงยังเปิดโอกาสให้มีการการนำเข้าอย่างเสรี แต่ปรากฏว่าผู้ช่วยแม่บ้านไทยมีจำนวนน้อยไม่พอแก่ความต้องการของนายจ้างชาวฮ่องกง บริษัทจัดหางานของฮ่องกงจึงนำเข้าผู้ช่วยแม่บ้านจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งมีจำนวนมากกว่า  การขยายตลาดแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านไทยไปฮ่องกง อาจพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

              (1)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อดีและศักยภาพของตลาดแรงงานฮ่องกงสำหรับรองรับผู้ช่วยแม่บ้านไทย

              (2)  รวบรวมรายชื่อบริษัทจัดหางานไทยที่มีศักยภาพและเชื่อถือได้ในการจัดส่งออกแรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน ให้แก่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงเพื่อประสานแจ้งให้บริษัทจัดหางานของฮ่องกงทราบ

              (3)  จัดประชุมร่วมระหว่างบริษัทจัดหางานของฮ่องกงและบริษัทจัดหางานของไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายตลาดแรงงานไทย

              (4)  จัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบเร่งรัดเกี่ยวกับการดูแลคนชรา การนวดเพื่อสุขภาพ และการทำอาหาร เน้นให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความชำนาญ สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยออกประกาศนียบัตรรับรองผู้ผ่านการทดสอบฝีมือ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านไทยให้ดีขึ้นและสามารถได้รับค่าจ้างในอัตราที่สูงขึ้น


617
TOP