Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานพื้นที่เครือรัฐหมู่เกาะมาเรียน่าเหนือ ฯ (เพิ่มเติม) ผ่านระบบไลน์วีดีโอคอล

              วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานพื้นที่เครือรัฐหมู่เกาะมาเรียน่าเหนือ ฯ สำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕ คน ผ่านระบบไลน์วีดีโอคอล โดยนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว หัวหน้าสำนักงานแรงงานฯ ได้กล่าวขอบคุณอาสาสมัครแรงงานที่มีจิตอาสาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงแรงงานเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยที่ประสบปัญหา โดยเฉพาะภารกิจการส่งเพื่อนแรงงานไทยกลับบ้านที่ผ่านมาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกันของอาสาสมัครแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือในการสำรวจจำนวนแรงงานรวมถึงคนไทยในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออื่นๆ ที่จำเป็น และกำชับให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

 


21
TOP