Skip to main content

หน้าหลัก

ทางการมาเก๊าปรับมาตรการการเดินทางขาเข้าเพิ่มเติม

                    สื่อท้องถิ่น (https://macaonews.org/) รายงานว่า ทางการมาเก๊าประกาศให้ผู้เดินทางเข้ามาเก๊า(ผู้มีถิ่นพำนักอาศัย)จากฮ่องกง ไต้หวัน และต่างประเทศที่มีอายุมากกว่า ๑๒ ปีต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างครบถ้วนอย่างน้อย ๑๔ วันก่อนเดินทางหรือมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่สามารถฉีดวัคซีนดังกล่าวได้นานกว่า ๒ เดือน ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ที่เดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้


37
TOP