Skip to main content

หน้าหลัก

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng/index.html /https:/และ www.info.gov.hk/gia/general) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng/index.html /https:/และ www.info.gov.hk/gia/general) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

   ๑. ทางการฮ่องกงประกาศเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 แก่ประชาชน โดยได้จัดซื้อวัคซีนจากผู้ผลิต ๓ แห่ง จำนวน ๒๒,๕๐๐,๐๐๐  โดส โดยวัคซีน Sinovac ชุดแรก จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ โดสจะถึงฮ่องกงในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์นี้ และวัคซีน Fosun Pharma / BioNTech ชุดแรก ๑,๐๐๐,๐๐๐ โดส คาดว่าจะมาถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ เนื่องจากไม่ได้รับวัคซีนพร้อมกัน ทางการฮ่องกงจึงจัดลำดับความสำคัญของประชาชนกลุ่มแรกที่จะฉีดวัคซีนก่อน ดังนี้

       ๑) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันการแพร่ระบาด

       ๒) ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป หากมีผู้ดูแล ผู้ดูแลสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ไม่เกิน ๒ คน)

       ๓) ผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ

       ๔) ผู้ให้บริการสาธารณะที่จำเป็น

       ๕) ผู้ให้บริการขนส่งข้ามแดนหรือทำงานที่ด่านและท่าเรือ

  ซึ่งมีช่องทางการฉีดวัคซีน ๔ ช่องทาง ได้แก่

      ๑) ศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชน (Community Vaccination Centres (CVC)) จำนวน ๒๙ แห่งใน ๑๘ เขตทั่วประเทศ ซึ่งจะใช้วัคซีน Sinovac ในชุมชน ๕ แห่ง และวัคซีน Fosun Pharma / BioNTech ในชุมชน ๒๔ แห่ง ให้บริการเป็นเฟสขึ้นอยู่กับการได้รับมอบและปริมาณของวัคซีน เวลาให้บริการเริ่มตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ทุกวัน

      ๒) คลีนิคผู้ป่วยนอกขององค์การโรงพยาบาล (Hospital Authority (HA)) จำนวน ๑๘ แห่ง ต้องลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนล่วงหน้า

      ๓) คลีนิคเอกชน จำนวนกว่า ๑,๕๐๐ แห่ง คาดว่าจะเริ่มให้ฉีดวัคซีน(Sinovac) ได้ก่อนกลางเดือนหน้า (มีค)

      ๔) สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ จะมีเจ้าหน้าที่ทีมสาธารณสุขเข้าไปฉีดให้ในที่พัก

      ประชาชนสามารถเลือกวัคซีนและลงทะเบียนผ่านระบบการจองออนไลน์ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางเว็บไซต์ (www.covidvaccine.gov.hk) ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หรืออาจขอความช่วยเหลือจากที่ทำการไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่พักของรัฐบาล ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มแรกสามารถรับวัคซีน Sinovac ได้ที่ศูนย์ CVC ๕ แห่ง หรือที่คลินิกผู้ป่วยนอกขององค์การโรงพยาบาล (Hospital Authority (HA)) ๑๘ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับบันทึกการฉีดวัคซีน หรือสามารถดาวน์โหลดบันทึกการฉีดวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปมือถือ “iAM Smart” และต่อจากนี้ ทางการฮ่องกงจะได้พิจารณากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอายุระหว่าง ๑๖ ถึง ๕๙ ปี และกลุ่มอายุต่ำกว่า ๖๐ ปี ให้ได้รับการฉีดวัคซีนต่อไป

  ๒. สำนักงานสำมะโนประชากรและสถิติ (Census & Statistics Department) แจ้งอัตราการว่างงานของฮ่องกงมีตัวเลขสูงสุดในรอบ ๑๗ ปี โดยเพิ่มขึ้น ๐.๔ % เป็น ๗ %  ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมที่ผ่านมา และอัตราการเลิกจ้างยังเพิ่มขึ้น ๐.๔ % เป็น ๓.๘ % ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยอัตราการว่างงานภาคการบริโภค การท่องเที่ยวรวมถึงภาคการค้าปลีก ที่พักและบริการด้านอาหารเพิ่มขึ้น ๐.๗ % เป็น ๑๑.๓ %


80
TOP