Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมออกจุดบริการอาสาสมัครแรงงานไทยเคลื่อนที่ ที่ Tak Ku Ling Road Rest Garden (สวนเล็กเก๋าหล่งเส่ง เขตเกาลูน)

             วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ -๑๖.๐๐ น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดกิจกรรมออกจุดบริการอาสาสมัครแรงงานไทยเคลื่อนที่ ที่ Tak Ku ling Road Rest Gardend (สวนเล็กเก๋าหล่งเส่ง      เขตเกาลูน) โดยมีอาสาสมัครแรงงานไทยจำนวน ๑๐ คน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการ ซึ่งมีแรงงานมารับบริการต่างๆ เช่น รายงานตัวการเดินทางมาทำงานในฮ่องกง การขอคูปองตรวจสุขภาพ การขอคำแนะนำเกี่ยวกับการต่อวีซ่าทำงาน การขอยกเลิกสัญญาการจ้างงานกับนายจ้าง ฯลฯ เป็นต้น


26
TOP