Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงจัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ประจำปี 2564

                  ด้วยวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564  เวลา 9.45 – 17.30 น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงจัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ประจำปี 2564 ในส่วนของพื้นที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง     รุ่นที่ 3 ณ  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นายตุลย์ ไตรโสรัส เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่นางสาวอรวรรณ ภิรมย์พูล  อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ เพื่อพัฒนาความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายแรงงานในการประสานงานให้ความช่วยเหลือเพื่อนแรงงานที่ประสบปัญหาด้านแรงงาน โดยมีวิทยากรจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ นายอธิ ดิษฐอำนาจ บรรยายในหัวข้อ “การให้บริการงานกงสุล”  ร้อยตรีเสนิส พัฒนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การให้บริการงานศุลกากร”  นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว หัวหน้าสำนักงานแรงงานฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับ “ภารกิจของกระทรวงแรงงานและบทบาทหน้าที่อาสาสมัครแรงงาน          ในต่างประเทศ”  นางฐิตารีย์ ดวงแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานฯ ให้ความรู้ใน หัวข้อ ” การประกันสังคมตามมาตรา 33 ,39 และ 40 / การใช้สิทธิสวัสดิการของรัฐเมื่อเดินทางกลับไทย  และทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานฯร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตามกฎหมายแรงงาน การยื่นรับรองสัญญาจ้างงาน นโยบายของกรมตรวจคนเข้าเมืองในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 และกิจกรรมซักซ้อมการปฏิบัติกิจกรรมจุดนัดพบ ทั้งนี้ การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่น สแกนตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร ทุกคน สวมหน้ากากตลอดเวลาที่รับการอบรม เป็นต้น


47
TOP