Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับศูนย์ CHEER จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนการรับวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19

          วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับศูนย์ CHEER จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนการรับวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่แรงงานไทยและคนไทย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตรวจสุขภาพแก่แรงงานไทยและคนไทยในฮ่องกง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์ช่วยเหลือชนกลุ่มน้อย หรือ Centre for Harmony& Enhancement of Ethnic Minority Residents (CHEER)  เขต Kwun Tong  ซึ่งได้จัดทีมแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้บริการ  แก่แรงงานไทยและคนไทยจำนวน ๔๗ คน รวมทั้งจัดรถรับส่งผู้รับบริการ  จากจุดนัดหมายที่สวนสาธารณะเก๋าหล่งเส่งไปยังศูนย์ตรวจฯ โดยได้แบ่งกลุ่มรับบริการตามช่วงเวลาที่กำหนดออกเป็น ๓ กลุ่มเพื่อลด   การรวมกลุ่มคนจำนวนมากในจุดบริการ ซึ่งการตรวจสุขภาพครั้งนี้ มีผู้ ที่แพทย์ เห็นว่ายังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ จำนวน ๑๖ คน เนื่องจากสภาพร่างกายยังไม่พร้อมเช่น มีความดันโลหิตสูง  ภาวะน้ำตาล ในเลือดสูง เป็นต้น โดยแพทย์ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน รวมทั้งมีนักโภชนาการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้  ทางศูนย์ฯ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้แก่ หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอร์เจลแก่ผู้รับบริการและสำนักงานแรงงานฯ เพื่อแจกจ่ายแก่แรงงานและคนไทยต่อไป                ซึ่งสำนักงานแรงงาน ฯ ขอขอบคุณศูนย์ CHEER  มา ณ โอกาสนี้

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


104
TOP