Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ประจำปี 2563 ณ วัดพุทธธรรมาราม (หยุ่นหลอง) เขตนิวเทอริทอรื่

                  วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงจัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ประจำปี 2563 ณ วัดพุทธธรรมาราม (หยุ่นหลอง)  เขต นิวเทอริทอรื่ โดยรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นางณัฏฐา สุนทราภา  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์     เพื่อพัฒนาความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและสร้่างเครือข่ายแรงงานในการประสานงานให้ความช่วยเหลือเพื่อนแรงงาน        ที่ประสบปัญหาด้านแรงงาน การให้ความรู้ด้านแรงงานเบื้องต้น การช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่แรงงาน  ซึ่งมีวิทยากรจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ นายอธิ ดิษฐอำนาจ บรรยายในหัวข้อ การให้บริการด้านกงสุล                 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง / การปฏิบัิติตัวกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆในฮ่องกง  สำหรับหัวข้อบทบาทหน้าที่อาสาสมัครแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน การเก็บออมเงิน             กับประกันสังคมมาตรา 40  รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับอาสาสมัครแรงงานในการลงจุดนัดพบเคลื่อนที่บรรยายโดยกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานฯ ทั้งนี้ มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ  กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายหาด การทำความสะอาดบริเวณวัด การปลูกพืชสมุนไพรและร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่า ซึ่งมีอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน  55 คน


67
TOP