Skip to main content

หน้าหลัก

นโยบายและขั้นตอนในการจ้างแรงงานต่างชาติ

นโยบายและขั้นตอนในการจ้างแรงงานต่างชาติ

                 รัฐบาลอนุญาตให้ชาวต่างชาติทำงานในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ โดยกำหนดระเบียบการจ้างงานชาวต่างชาติ ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการจ้างงาน (Employment Ordinance , Chapter 57) ๓ ประเภท ได้แก่

               ๑. การจ้างงานทั่วไป (General  Employment  Policy – GEP)  สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ในฮ่องกงเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานและทำงานในฮ่องกงอย่างถูกกฎหมาย เป็นการจ้างงานผู้มีวุฒิการศึกษา หรือมีความเชี่ยวชาญระดับสูง (White Collars) โดยไม่จำกัดสัดส่วนการจ้างแรงงานต่างชาติ ลูกจ้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ระยะเวลาการจ้างงานคราวแรก ๒ ปีอัตราค่าจ้างคงที่ ขยายสัญญาจ้างได้อีก ๖ ปี (คราวละ ๓ ปี) หากทำงานและพำนักอาศัยในฮ่องกงครบ ๑๒ ปี ผู้ถือใบอนุญาตทำงานจะได้รับอนุญาตให้ยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวร ของฮ่องกง (PR) และได้หนังสือเดินทางของฮ่องกง คู่สมรสและบุตรที่อายุต่ำกว่า ๑๘ ปีสามารถยื่นขอใบอนุญาตผู้พำนักชั่วคราวในฐานะผู้ติดตามได้ ในการขออนุญาต   ทำงาน นายจ้างยื่นขอจ้างแรงงานต่างชาติ โดยตรงที่กรมตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Department – IMMD) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/GEP.html

               ๒. การจ้างงานเสริม (Supplementary Labour Scheme – SLS) โครงการแรงงานเสริม (SLS) เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙  เป็นโครงการที่อนุญาตนายจ้าง ที่มีปัญหาในการหาพนักงานที่เหมาะสมในท้องถิ่นเพื่อนำเข้าแรงงานในระดับช่างหรือต่ำกว่า แรงงานนำเข้าภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำผู้ติดตามมาด้วย และข้อตกลงนี้ไม่สามารถใช้ได้กับแรงงานจากประเทศอัฟกานิสถาน อัลบาเนีย กัมพูชา คิวบา ลาว เกาหลีเหนือ เนปาล และเวียดนาม  ไม่มีโควต้าเฉพาะอุตสาหกรรมภายใต้ SLS อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานท้องถิ่นมีความสำคัญในการจ้างงานและเพื่อคุ้มครองเงินเดือนและผลประโยชน์ของแรงงานท้องถิ่น นายจ้างจะต้องให้ตำแหน่งงานว่างกับแรงงานท้องถิ่นก่อนและต้องให้ความสำคัญในการฝึกอบรมแรงงานในพื้นที่  โดยปกติแล้วแรงงานเหล่านี้จะได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยจะต้องกลับประเทศต้นทางเมื่อเสร็จสิ้นสัญญาการจ้างงานซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นายจ้างที่สนใจสามารถสมัครภายใต้โครงการ SLS เพื่อนำเข้าแรงงานตามตำแหน่งที่ว่าง เมื่อมีปัญหาในการหาพนักงานที่เหมาะสมในพื้นที่ไม่ได้

                 นายจ้างต้องแจ้งกรมแรงงานสำหรับอนุมัติในหลักการเบื้องต้นต่อคณะที่ปรึกษาด้านแรงงาน (Labour Advisory Board) เพื่อพิจารณาอนุมัติการนำเข้าแรงงานต่างชาติเป็นรายๆ โดยนายจ้างจะต้องยื่นขอวีซ่าในการอนุญาตเข้าประเทศภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ ซึ่งใช้เวลาดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ประมาณ ๖ เดือนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจ้างงานเป็นมาตรฐาน การจ้างงานคราวละไม่เกิน ๒ ปี อัตราค่าจ้างขั้นต่ำกำหนดเป็นมาตรฐาน (Statutory Minimum Wage)  แรงงานจะยังคงอยู่ภายใต้การจ้างงานโดยตรงของนายจ้างสำหรับงานเฉพาะตามที่ทำสัญญาไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้

การสมัครวีซ่าทำงาน

                     ๑. นายจ้างจะต้องทำสัญญาจ้างมาตรฐานกับแรงงานนำเข้า ระยะเวลาของสัญญาจะเป็นตามที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี แบบฟอร์มสัญญาจ้างมาตรฐาน (LD294)สำหรับลูกจ้างที่ได้รับคัด                                เลือกนอกฮ่องกงภายใต้โครงการแรงงานเสริม สามารถรับได้ที่สำนักงานข้อมูลของกรมตรวจคนเข้าเมือง ส่งสัญญาที่กรอกข้อความแล้ว ๔ ชุด โดยลูกจ้างพร้อมใบสมัครและวีซ่าเข้าประเทศ

   ๒.นายจ้างให้คนงานที่ผ่านการคัดเลือกส่งใบสมัครวีซ่า / ใบอนุญาตเข้าประเทศอย่างเป็นทางการพร้อมสัญญาการจ้างงาน โดยยื่นคำ          

                       ๓. แรงงานนำเข้าควรมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง สำหรับแรงงานจากจีนแผ่นดินใหญ่จะอยู่ บอนุญาตเข้า – ออกที่ถูกต้องต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานความมั่นคงของจีนแผ่นดินใหญ่ในการเดิน                                   ทางไปและกลับจากฮ่องกงและมาเก๊า

                       ๔. การนำเข้าของแรงงานทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าเมืองตามปกติ

                       ๕. แรงงานที่นำเข้าจะต้องอยู่ในการจ้างงานโดยตรงของนายจ้างคนเดียวกันตามลักษณะงาน และสถานที่ทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างมาตรฐานและไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง

                       ๖. แรงงานนำเข้าจะต้องกลับประเทศต้นทางเมื่อสัญญาการจ้างงานสิ้นสุด หากสัญญาถูกยกเลิกก่อนครบกำหนด แรงงานจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในฮ่องกงเป็นเวลา ๒ สัปดาห์นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาหรือ                             จำนวนวันเข้าพักตามที่ได้รับอนุญาตคงเหลือแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า การฝ่าฝืนเงื่อนไขการเข้าพักเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองบทที่ ๑๑๕ ของกฎหมายของฮ่องกง

                        ๗. ผู้ที่เข้าฮ่องกงในฐานะ Visitor  ไม่สามารถทำงานได้ในฮ่องกง

                        ๘. หากแรงงานนำเข้าไม่สามารถมาฮ่องกงหรือสัญญาไม่เสร็จสมบูรณ์ การสมัครสำหรับแรงงานงานที่มาทดแทนควรทำภายในสี่เดือนหลังจาก

                             (ก) วันที่นายจ้างได้รับแจ้งว่า แรงงานจะไม่มาฮ่องกงหรือ

                             (ข) วันที่ยกเลิกสัญญา (ก่อนที่จะหมดอายุ) ของแรงงาน ซึ่งนายจ้างที่เอาเปรียบหรือปฏิบัติต่อแรงงานนำเข้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำแรงงานทดแทนเข้ามา                                

                 ๓. การจ้างผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (Employment of Domestic Helper from Abroad)   รัฐบาลฮ่องกงส่งเสริมให้ชายหญิงออกไปทำงานนอกบ้าน ประกอบกับฮ่องกงประสบภาวะสังคมผู้สูงอายุ จึงต้องการผู้ช่วยแม่บ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุ แรงงานท้องถิ่นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจำเป็นต้องนำเข้าแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติโดยไม่กำหนดโควต้า  กรมแรงงานฮ่องกงได้กำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติของนายจ้างที่ประสงค์นำเข้าแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ และดำเนินการตามกระบวนการอย่างเข้มงวด รัฐบาลอนุญาตให้นำเข้าแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติไม่จำกัดจำนวน และกำหนดสัญญาจ้างเป็นมาตรฐาน (Standard Employment Contract- ID 407) ระยะเวลาการจ้างคราวละ ๒ ปี ต่อสัญญาจ้างได้โดยไม่จำกัด กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นมาตรฐาน (Minimum Allowable Wage) นอกเหนือจากการจ่ายค่าจ้าง นายจ้างมีหน้าที่ต้องดูแลจัดหาอาหารให้หรือจ่ายเป็นเงินทดแทน และกำหนดให้ลูกจ้างพักอาศัยอยู่ในบ้านของนายจ้าง

ขั้นตอนการสมัครวีซ่า / ใบอนุญาต

                   ๑. ผู้สมัคร (ลูกจ้าง) ควรกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ID 988 A และนายจ้างกรอกในแบบฟอร์ม ID 988 B ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์( http ://www.immd.gov.hk/hkt/form/                                                            hk-visas/foreign_domestic_helpers.html)

                    ๒. นายจ้าง ลูกจ้างและพยานควรลงนามในชุดสัญญาการจ้างงานมาตรฐานสี่ชุดหากสถานกงสุลของประเทศของผู้ช่วยจำเป็นต้องทำการรับรองสัญญาของนายจ้างหรือผู้ช่วยควรทำการรับรองที่สถานกงสุล

                   ๓. นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานกงสุลแต่ละคนจะเก็บสำเนาสัญญาในขณะที่สำเนาสุดท้ายควรถูกส่งไปยังกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอวีซ่า นอกเหนือจากแบบฟอร์มการสมัครและสัญญาจ้าง  มาตรฐาน                                  นายจ้างต้องเตรียมเอกสารประกอบ ลูกจ้างหรือนายจ้างสามารถอ้างถึงเว็บไซต์นี้เพื่อขอเอกสารประกอบ http:/www.immd.gov.hk/hkt/forms/fdhchecklist.html)

                  ๔.  เมื่อแบบฟอร์มใบสมัครสัญญาจ้างงานมาตรฐานและเอกสารประกอบพร้อม ลูกจ้างหรือนายจ้างสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองไปที่  Destpatch Unit, 2/F, กรมตรวจคนเข้าเมือง ๗                              ถนนกลอสเตอร์, หวั่นจ๋าย , ฮ่องกง. โดยทั่วไปจะใช้เวลา ๔  ถึง ๖ สัปดาห์ในการดำเนินการหลังจากได้รับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด หากการสมัครได้รับอนุมัติ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้นายจ้าง                                ทราบทางจดหมายเพื่อรับวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าควรชำระเป็นเงินสด เช็คหรือ EPS

                                                                                                                        ……………………

TOP