Skip to main content

หน้าหลัก

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

             คุ้มครองสิทธิแรงงาน ส่งเสริมศักยภาพและมุ่งมั่นขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

พันธกิจ

            1. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ

            2. ส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทย


935
TOP