สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิต ของสตรีไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

 

                 วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ณ โรงเรียน Ng Wah Catholic Secondary School จัดโดยสมาคมรวมไทยในฮ่องกง โดยมีนางจารุณี นครศรี กงสุล

(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

 

               โครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ผ่านการประสานงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนทักษะสนทนาภาษาอังกฤษ จีนกลาง และจีนกวางตุ้ง เบื้องต้นมีผู้สนใจลงทะเบียนเรียนรวม ๗๒ คน

               ทั้งนี้ นางจารุณี นครศรี กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) ได้กล่าวย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงงบประมาณ ที่สนับสนุนจากประเทศไทยซึ่งเป็นเงินภาษีของท่านเองและขอให้ตั้งใจเรียนจนจบตลอดเพื่อให้โครงการได้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่างสูงสุด