สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดสอบไล่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงเรียน Lok Sin Tong Primary School เขตเกาลูนซิตี้ ฮ่องกง

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดสอบไล่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงเรียน Lok Sin Tong Primary School เขตเกาลูนซิตี้ ฮ่องกง

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดสอบไล่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงเรียน Lok Sin Tong Primary School เขตเกาลูนซิตี้ ฮ่องกง มีนักศึกษาเข้าสอบจำนวน ๓๒ คน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักศึกษา มสธ. ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า รวมจำนวน ๕๘ คน

ไฟล์แนบขนาด
download_1.jpg22.46 KB
download.jpg21.22 KB