สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานเฉลิมฉลองปีใหม่ ประจำปี 2560 ของสมาคมสตรีไทยในฮ่องกง ณ โรงเรียน Lok Sin Tong Secondary School เขตเกาลูนซิตี้

              วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยกงสุล (ผ่ายแรงงาน)  และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเฉลิมฉลองปีใหม่ ประจำปี 2560 ของสมาคมสตรีไทยในฮ่องกง เพื่อร่วมฉลองปีใหม่และแบ่งปันน้ำใจไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ โรงเรียน Lok Sin Tong Secondary School เขตเกาลูนซิตี้ โดยมีนางสาวมารินี สุวรรณโมลี รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธาน กิจกรรมในงานประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร โดยเชิญพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกุขปญโญ) เจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และคณะสงฆ์  จากเมืองไทย มาร่วมรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ การมอบประกาศนียบัตร การแสดงจากกลุ่มสมาคม / ชมรม / สหภาพแรงงานไทย การแจกอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมงาน และการประกวดร้องเพลง ผู้ร่วมงานประกอบด้วย แรงงานไทย ประชาชนชาวไทย คนท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานท้องถิน จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง