สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดพิธีไหว้ครูของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษฮ่องกง (ศกร.กศน.ฮ่องกง)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) นางจารุณี นครศรี ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษฮ่องกง (ศกร.กศน.ฮ่องกง) ประจำปีการศึกษา 2559 และได้กล่าวโอวาทให้กำลังใจและอวยพรแก่คณะครูอาสาและนักศึกษาทุกคนที่ร่วมใจกันจัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีไทย ทั้งยังดำรงความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่มั่นคงยืนยาวตลอดไป ในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาจำนวน 44 คน ดังนี้ ระดับประถมศึกษา 7 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 15 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 22 คน และมีครูอาสาสมัครจำนวน 5 คน โดยมีการจัดพบกลุ่มทุกวันอาทิตย์ ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2559 ณ  Ng Wah Catholic Secondary School. เกาลูนซิตี้

 

 

สนร.ฮ้องกง

 

สนร.ฮ้องกง

 

สนร.ฮ้องกง

 

สนร.ฮ้องกง

 

สนร.ฮ้องกง