สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง

 

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่และแนวทางปฎิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานที่ได้รับการแต่งตั้งในปี ๒๕๕๘ และจัดประชุมแกนนำสมาคมและกลุ่มผู้ใช้แรงงานไทย เพื่อหารือเรื่องการตรวจสุขภาพแรงงานเพื่อประกอบการยื่นขอให้รับรองสัญญาจ้างและเรื่องการจัดที่พักสำหรับสมาชิกกองทุนฯและแรงงานอื่นๆที่ได้รับความเดือดร้อน

               ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐ คน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ความร่วมมือกับ สนร. ฮ่องกง เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือแรงงานไทยตามเขตพื้นที่และกลุ่มสมาชิกสมาคมต่างๆ