ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยรองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมพิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเมฆธรรมวนาราม (วัดไทหว่อ) เขตนิวเทอริเทอรี่ ฮ่องกง กิจกรรมในงานประกอ
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดพิธีไหว้ครูของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษฮ่องกง (ศกร.กศน.ฮ่องกง)
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าพบผู้บริหารกรมแรงงานฮ่องกง เพื่อหารือเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างชาติ
สนร.ฮ่องกง โดยกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยรองกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธธรรมาราม
กงสุล(ฝ่ายแรงงาน)เป็นประธานพิธิเปิดงานอนุสรณ์ 20 ปี สมาคมสตรีไทยในฮ่องกง
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ต้อนรับคณะข้าราชการจากกรมการแพทย์ กระทรวงแรง 20 มิ.ย. 58
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมเจรจาเรียกร้องค่าชดเชยค้างจ้างจากนายจ้างในมาเก๊า
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) เยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมสวัสดิการสังคมมาเก๊า 15 มิ.ย. 58
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานวันไหว้ครูและมอบประกาศนียบัตร ศกร.กศน 14 มิ.ย. 2558
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ตรวจเยี่ยมสภาพการจ้างงานในเขต Tong Chung
สนร. ฮ่องกง ประชุมครูอาสาสมัคร กศน. ในฮ่องกง
สนร. ฮ่องกง จัดทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สนร. ฮ่องกง จัดทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับที่ 1
สนร. ฮ่องกง จัดสอบ มสธ.
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก็า
สนร. ฮ่องกง จัดประชุมบริษัทจัดหางานในฮ่องกง
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมงานวันสตรีสากล ปี 2558